Köpa aktiebolag

Köpa aktiebolag

Köpa aktiebolag – vad ska jag tänka på?

När du ska köpa ett aktiebolag är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt i förväg om företaget du vill förvärva. Oavsett varför de tidigare ägarna väljer att sälja.

Att förstå målföretaget är en grundförutsättning för att lyckas med att köpa ett företag. Vi hjälper dig nå de rätta förutsättningarna och det rätta priset i din förvärvsprocess. Identifiera, undersöka och bearbeta information för att hitta potentiella risker och möjligheter.

Värderingen sker med utgångspunkt från verksamhet, historik och prognostiserade framtid för att hitta det marknadsmässiga värdet.

Vi hjälper även dig att utforma indikativt bud med rätt köpeskillingsmekanismer, antaganden och villkor som behövs för att skapa rätt fortsatta förutsättningar för affären.

Vi på Corptrade har rätt kompetens för att ge effektivt stöd i att köpa ett AB. Utifrån lång erfarenhet och stor professionalism ger vi dig råd och beslutsunderlag från planering till avslutad affär. Hör av dig så diskuterar vi vidare.

Hur går det till när man köper ett aktiebolag?

När du köper ett aktiebolag kallas det för att du gör ett företagsförvärv. Oftast köper man antingen företaget i sin helhet eller bara företagets verksamhet. Med verksamhet menas till exempel maskiner och utrustning, kundregister och liknande. Att köpa företaget som helhet innebär att du också köper företagets rättigheter och skyldigheter.

Corptrades metod utgår med ditt mål som ägare. Vi gör en förberedande besiktning och testar om ditt tilltänkta företag håller för ett förvärv. Därefter ser vi över juridiska utmaningar och undviker eventuella överraskningar. Allt för att ha tid att optimera förutsättningarna för en lyckad affär.

Ett företagsförvärv kan delas in i de tre faserna strategi, transaktion och integration:

 • Strategi
 • Transaktion
 • Integration

Stegvis förbereder vi dig på ett lyckat förvärv med smidigare övertagande, bättre kontroll över processen och tid till reflektion innan det är dags för förhandling.

Vi samlar alla stegen i metoden i ett digitalt verktyg och skapar en handlingsplan för genomförandet av företagsförvärvet.
Slutligen är det dags att inleda förhandlingen och fastställa slutbudet.

Det är alltid viktigt att göra en djupgående kontroll av hur det står till med företaget. För att bilda dig en ordentlig uppfattning behövs juridisk och ekonomisk spetskompetens, vilket är något vi kan bidra med.

Med vår rådgivning under hela processen kan du undvika tråkiga överraskningar långt in i köpprocessen.

Gör en företagsvärdering innan du köper ett aktiebolag

Innan du köper ett aktiebolag är det en fördel att ta in en professionell aktör för värdering och rådgivning. Vi på Corptrade har bred kompetens med många erfarenheter av situationer där ett AB behöver värderas. Vi hjälper dig att utvärdera företaget du funderar på att köpa.

När vi hjälper dig som ska köpa aktiebolag värderar vi företaget utifrån teoretiska modeller och vår erfarenhet från verkligheten. Det ger dig ett gediget beslutsunderlag. Merparten av arbetet består av analys snarare än beräkning.

En företagstransaktion är både komplex och lång, men kan ge bra avkastning när affären väl går i hamn. Det är därför viktigt att någon med erfarenhet inom företagsöverlåtelser, till exempel en företagsförmedlare eller M&A advisor anlitas för att skapa maximala förutsättningar till en bra affär.

Gör en företagsbesiktning innan du köper ett företag – Due Diligience

För att minimera riskerna och säkrare kunna göra en värdebedömning inför ett företagsförvärv vill köparen veta så mycket som möjligt om målföretaget, dess möjligheter och eventuella problemområden så som skyldigheter, ansvarsförbindelser, rättstvister och mycket annat. Detta uppnås genom en due diligence, eller företagsbesiktning som det också kallas.

En väl genomförd due diligence ge en större insikt i målföretaget och skapa möjligheter för en mer transparent bedömning av potentiella risker och möjligheter med förvärvet. De förebyggande åtgärderna lägger grunden för en framgångsrik affär på både lång och kort sikt.

Innan ägarskiftet börjar planeras är det därför viktigt att genomföra en förberedande due diligence för att öka möjligheterna för att lyckas längre fram och skapa en smidigare process när det väl gäller. Att köpa aktiebolag kräver en tydlig strategi.

UPPDRAGETS OMFATTNING

 1. Identifiering av Målbolag utifrån ovan angivna förvärvskriterier. Corptrade ska sammanställa en bruttolista av potentiella Målbolag. Bruttolistan stäms sedan av med Uppdragsgivaren för att gemensamt enas om en lista av utvalda Målbolag som blir föremål för kontakter enligt nedan.
 1. I samråd med Uppdragsgivaren ska Corptrade initiera kontakter med utvalda Målbolag. Sådana kontakter sker samordnat med Uppdragsgivaren och kommer att följa Corptrades rutiner i dessa sammanhang. Sådana rutiner inkluderar en fastställd och beprövad systematik samt frågelistor utformade för att tidigt kunna avgöra sannolikheten för ett eventuellt förvärv av Målbolaget.  
 1. De Målbolag som Uppdragsgivaren bedömt som fortsatt intressanta efter delmoment 2 ovan kommer att bli föremål för en Indikativ värdering. Värderingen utförs i enlighet med rådande värderingspraxis och kommer att beakta Målbolagets verksamhet, historik och prognostiserade framtid. Värderingen kommer att presenteras i Corptrades standardiserade format.
 1. I syfte att ge Uppdragsgivaren en djupare förståelse för intressanta Målbolag kommer Corptrade att sammanställa relevant information i ett datarum. Datarummet kommer att tillgängliggöras för Uppdragsgivaren digitalt via Corptrades egenutvecklade plattform. Datarummet kommer huvudsakligen att bestå av information kopplad till bolagets verksamhet och motsvara den information en köpare normalt efterfrågar vid en Due Dilligence.  
 1. Givet intresse från Uppdragsgivaren och Målbolagets ägare kommer Corptrade att utforma ett indikativt bud till Målbolagets ägare. Det indikativa budet kommer att utformas i enlighet med de slutsatser som Uppdragsgivaren och Corptrade enats om under tidigare delmoment. Bland annat kommer det indikativa budet att innehålla de köpeskillingsmekanismer, antaganden och villkor som Corptrade bedömer vara att föredra för att skapa rätt förutsättningar för en eventuell fortsatt förvärvsprocess.
 1. Om det indikativa budet accepteras kommer Corptrade att projektleda de efterföljande förhandlingarna fram till och med ett förvärv (tillträde). Sådana förhandlingar innefattar huvudsakligen diskussioner kopplade till köpeskillingens storlek, köpeskillingsmekanism samt övriga kommersiella villkor för förvärvet.  

Corptrade åtar sig att löpande hålla Uppdragsgivaren uppdaterad kring status rörande varje enskilt delmoment samt Corptrades bedömning av den fortsatta processen. Enligt motsvarande principer åtar sig Uppdragsgivaren att utan dröjsmål förse Corptrade med input och information som är nödvändig för Corptrades genomförande av Uppdraget på ett effektivt sätt.

 

Köpa aktiebolag utefter tydliga målsättningar och synergieffekter

När du ska köpa ett aktiebolag så behöver du ha en tydlig strategisk målsättning för att nå framgång.
För dig som köpare måste affären ha ett uppsatt mål och en praktisk plan för hur förvärvet kommer skapa värde.

Genom att tidigt kunna identifiera vad köpare letar efter och värdesätter kan vi i rollen som rådgivare vara mer träffsäkra i hur vi hjälper företag att utvecklas.

Som rådgivare hjälper vi dig som köpare att identifiera vilka synergieffekter som du kan dra nytta av i förvärvet. Synergierna kan innefatta kostnadsbesparingar, ökade marginaler, skatteutjämningar och integrering av system. Att optimera de resurser företaget har och vinstmaximera är en av de vanligaste förvärvsstrategierna.
Den här förvärvsstrategin är främst förekommande bland företag inom private-equity sektorn. Där ägarna köper, utvecklar och sedan säljer företaget med ett ökat transaktionsvärde.

Köpa företag för att ta marknadsandelar

Mindre företag med mer innovativa produkter har ofta svårt att nå sin fulla potential. Delvis för att de är känsligare för höga investeringskostnader i form av produktion och distribution.

Stora företag kan genom sin distributionskapacitet förvärva företag för att få tillgång till nya produkter och marknader. Genom strategiska förvärv kan de ta marknadsandelar och utnyttja de befintliga distributions- och produktionsnäten.

De största företagen har en större förhandlingskraft, större produktionskapacitet och en högre kreditsäkerhet. Vid köp av ett mindre företag kan företaget nyttja sin ställning på marknaden och öka sina marginaler. Genom stordriftsfördelarna kan de sänka sina kostnader för produktion, inköp och finansiering.

Köpa aktiebolag med stor potential

Att lyckas köpa ett företag med hög tillväxtpotential tidigt i deras livscykel är en svår strategi men med rätt utförande så är den mycket lönsam.

Att hitta och köpa aktiebolag med stora utvecklingsmöjligheter (före resten av marknaden) ställer höga krav på köparen och kräver ett disciplinerat tillvägagångssätt. Köparen behöver vara medveten om riskerna och vara beredd på att ta förluster. Men framförallt behöver du som köpare ha kompetensen och färdigheterna för att skapa förutsättningar för företagets framgång.

Corptrade hjälper dig genom hela köpprocessen

 • Smidig och lättöverskådlig process 
 • Tydliga beslutsunderlagoch rådgivning
 • Professionella och erfarna rådgivare

Vi har rätt kompetens och rutin för att se till att du får till en bra bolagsaffär utifrån dina önskemål. Corptrade har en välarbetad metod som bygger på grundliga förberedelser. Allt för att göra de senare delarna av processen effektiva och lyckade för alla parter. Målet är att alla inblandade parter tycker affären är både rolig att genomföra och gynnsam.

Vi finns med dig i alla steg och ger dig informationen som behövs för att fatta väl underbyggda beslut. Hör av dig till oss för en strukturerad och lättöverskådlig process. Från strategifas till avslutad affär.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×