Juridisk information

Information om Corptrade
Corptrade Exitstrategi Väst AB (559100-9450) är ett svenskt aktiebolag med säte Göteborg.

Referenser till ”Corptrade” på denna webbplats skall normalt ses som referenser till Corptrade Exitstrategi Väst AB.

Friskrivningar

Information som finns tillgängligt på Corptrades webbplats är endast avsedd som allmän information och är inte avsedda att användas som professionell rådgivning. Corptrade har tagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa att allt material på hemsidan är korrekt och fullständigt. Användandet av materialet sker på egen risk. Corptrade ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma. Corptrade frånsäger sig ansvarar för, och förpliktelser i förhållande till, information på Corptrades webbplats och externa webbplatser är länkade från denna webbplats.

Immaterialrätt

Copyright ©, Corptrade Exitstrategi Väst AB. All Rights reserved.

Information som publiceras på Corptrades webbplats tillhör Corptrade eller används med tillstånd från rättihhetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av information på hemsidan, förutom strikt privat bruk, är strikt förbjudet utan Corptrades medgivande.

Corptrade samt Corptrades logotyp är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Corptrade.

Behandling av personuppgifter

Denna policy förklarar hur Corptrade Exitstrategis Väst AB, org.nr. 559100–9450, samlar in och behandlar personuppgifter. Corptrade är personuppgiftsansvariga för hur personuppgifter behandlas i enlighet med denna policy.

Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandling
Personuppgifter samlas in i samband med att seminarier och liknande aktiviteter genomförs dit personen anmäler sig till och när personer tar kontakt med oss via telefon, e-post eller hemsida. Dessa uppgifter används för att sprida marknadsrelaterad information till personen.

Personuppgifter samlas även in och behandlas för att kunna utföra de uppdrag våra kunder genom avtal ingår med oss. Uppdraget kan omfatta att sammanställa information om personal hos vår kund. Denna insamling baseras på en intresseavvägning där behandlingen begränsas till vad som är nödvändigt för att genomföra uppdraget.

Information som samlas in
För marknadsrelaterade aktiviteter sparas kontaktuppgifter som namn, adress, telefon, e-post samt information om vilken typ av information personen önskar erhålla.

Personuppgifter som samlas in och behandlas i samband med våra kunduppdrag avser i allt väsentligt ditt anställningsförhållande hos din arbetsgivare. Det kan avse namn, personnummer, adress, kontaktuppgifter, organisationstillhörighet, arbetsuppgifter samt anställningsvillkor.

Under pågående uppdrag lagrar vi även uppgifter för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med kontaktpersoner hos våra uppdragsgivare. Det kan avse e-postadress, inloggningsnamn, lösenord, enhetsinformation som webbläsare, språk etc.

Delning av uppgifter
Personuppgifter kan, på det sätt och i den omfattning som krävs, komma att delas med:

– Personer som är anställda hos oss.
– Konsulter som vi anlitar för att utföra uppdraget.
– Tjänsteleverantörer av IT-stöd och ekonomitjänster som Corptrade har avtal med.
– Motparter och dess ombud som är involverade i uppdraget
– Därutöver lämnas uppgifterna ut i den mån det krävs enligt tvingande lagstiftning.

Lagring
Personuppgifter avseende marknadsrelaterade kontakter lagras så länge det finns ett rimligt skäl för detta.

Personuppgifter avseende kunduppdrag lagras så länge uppdragen är aktiva och därefter under gällande ansvarsperiod för respektive uppdrag. Uppgifter kan sparas en längre tid om det krävs enligt lag.

Uppgifterna lagas med hög säkerhet hos välkända och välrenommerade tjänsteleverantörer med ambitionen att lagring sker inom EU.

Rättigheter
Personer om vilka vi har insamlade uppgifter har rättighet att:

– begära ett utdrag av de personuppgifter som behandlas
– begära en beskrivning av hur personuppgifterna behandlas
– begära att felaktiga uppgifter korrigeras
– begära att uppgifterna tas bort eller begränsas under förutsättning att det saknas laglig grund för att de behandlas

Rådgivare och specialist
på ägarskiften.

+46 (0) 73-303 00 24    info@corptrade.se     Masthamnsgatan 3, 413 27 Göteborg

Masthamnsgatan 3, 413 27 Göteborg