Varför en företagstransaktion misslyckas

Över en längre tid har förutsättningarna för företagstransaktioner gynnats av en stark marknad med låga räntor och generösa kapitalmarknader. I större utsträckning väljer företag att växa genom förvärv istället för genom organisk tillväxt. Oavsett gynnsamma förhållanden eller inte är det många företagstransaktioner som inte lyckas.


Avvikelser i värdering

Som företagsägare vill man alltid få bra avkastning på all tid som lagts ner i företaget, men det är en helt annan historia om ens egna upplevda företagsvärde stämmer överens med verkligheten. I många misslyckade företagstransaktioner kan det huvudsakliga problemet hänföras till avvikelsen mellan säljarens förväntade värde på företaget och vad köpare är villiga att betala. Företagsägare kan ibland ha svårt att skilja på potentiella värden och faktiska värden, vilket leder till en subjektiv och ofta för hög värdering. Genom att ta hjälp av en företagsvärderare som kan göra en objektiv värdering kan avvikelserna mellan köpare och säljare elimineras.

Avsaknad av strategiskt mål

Som företagsägare är det viktigt att sätta sig in i köparens synvinkel inför en transaktion. Vad vill en köpare ha, vilken information kräver detta och hur kan företaget visas i sitt bästa ljus?

Företag misslyckas ofta att visa en tydlig riktning med verksamheten, en avsaknad av strategisk planering. Ägare har sällan tid, energi eller erfarenhet för att hantera dessa frågor. Följden blir att de inför en transaktion inte lyckas belysa de starka sidorna som nyckelpersonal, konkurrensmässiga fördelar, vinstpotential, tillväxtpotential och förmåga att avkasta kapital på lång sikt.

Överraskningar i due diligence processen

Även om allt går bra under de inledande diskussionerna och förhandlingarna så måste köparen göra egna noggranna undersökningar av företaget för att säkerställa att allt som sagts och visats har underlag. Många företagare ser en potential som baserad mer på subjektiva åsikter än i verklig fakta, vilket i praktiken minskar förutsättningarna att lyckas med transaktionen. Om det framkommer negativ information som säljaren inte varit tydlig med tidigare under processen kan det leda till att köparen tappar förtroende för säljaren och säljarens rådgivare. Det finns få faktorer som minskar chanserna mer än ett förlorat förtroende mellan varandra. Transparens och tydlighet är därför av största vikt i transaktionen.

Förseningar

Tid är en av de viktigaste faktorerna i en företagstransaktion. Varje affär har ett eget liv och ett momentum som måste hållas uppe för att inte slockna och dö ut. I vissa fall är förseningarna oundvikliga men oftast förekommer dessa på grund av den mänskliga faktorn. Utdragna och ineffektiva due diligence processer i de finansiella, strategiska och legala frågorna rörande verksamheten skapar osäkerhet mellan köpare och säljare. Om säljaren inte är tillräckligt förberedd för den noga granskning som sker i transaktionen riskerar den att gå i stöpet. Genom att tillsätta en projektledare och formalisera processen med en tidplan ökar chanserna att lyckas.

Klarhet i finansiell rapportering

Redovisningsprinciper och noggrannheten i finansiell rapportering kan skilja företag emellan. Brist på tydlighet och transparens i det underliggande sifferunderlaget gör det svårt att göra en bra prognostiserad bedömning över företaget och gör det svårt för en köpare att bedöma ett lämpligt transaktionsvärde samt framtida risker och lönsamhet. Om problem i redovisningen framkommer i en due diligence process minskas chanserna till en lyckad transaktionen markant.

Förändringar i tillgångar och lönsamhet

Negativa förändringar i företagets verksamhet kan hända när som helst. Förlust av en stor kund, en lågkonjunktur eller förlust av materiella tillgångar förändrar värdet på företaget och dess konkurrenskraft på marknaden. Även om dessa kan vara utanför någon parts kontroll skapas svårigheter att gå vidare i processen. Genom att sätta upp ett utförligt avtal kan båda parterna ha större kontroll över vad som kontraktsmässigt händer vid oförutsedda händelser.

Kundkoncentration och Leverantörskoncentration

Företag som är beroende av ett få antal kunder eller en enskild leverantör är förknippat med hög risk. Oavsett om företaget har en långtgående relation med den tredje parten så måste riskerna bedömas och justeras för. Vid förlust av en kund eller leverantör som utgör en stor andel av verksamheten kan mycket av företagets värde försvinna direkt. Företag med hög kund- eller leverantörskoncentration kan därför ha svårt att locka en bredd i potentiella köpare.

Brist på interna kontrollrutiner

Due diligence processen kommer uppdaga brister som förekommer i företagets interna kontroller som rör allt från den operativa verksamheten till den finansiella rapporteringen. Om köparen hittar många brister kan han eller hon misstänka att resterande verksamhet inte följer den förväntade standarden. När en köpare tappar förtroende för företagets styrning och interna kontroller kan förhandlingarna och affären snabbt gå från att lyckas till att inte lyckas.

Att inte ta hjälp från experter

De flesta företagsägare har aldrig sålt ett företag, och när det väl händer kommer det förmodligen bli en engångshändelse. En företagstransaktion är både komplex och lång, men kan ge bra avkastning när den väl går i hamn. Det är därför viktigt att någon med erfarenhet inom företagsöverlåtelser, till exempel en företagsförmedlare eller M&A advisor anlitas för att skapa maximala förutsättningar till en bra affär.

Att reducera och eliminera risker så att en företagstransaktion lyckas kan ta lång tid beroende på vilket skick företaget är i när förberedelserna påbörjas. I normala fall tar det mellan ett till tre år innan ett företag har optimerat förutsättningarna för en försäljning.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig genom hela förvärvsprocessen inför ditt nästa förvärv!


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×