Vad du kan göra för att påverka ditt företags transaktionsvärde

Frågan varje företagare bör ställa sig inför ett ägarskifte är om verksamheten verkligen är optimerad för en försäljning. I artikeln listar vi några av de viktigaste sakerna att tänka på och undersöka inför ditt framtida ägarskifte.


Skapa säkerhet i kassaflöden för framtida prognoser

Att öka stabiliteten och säkerheten i företagets kassaflöde är otroligt värdefullt, oavsett bransch och affärsmodell. I en värderingssituation är företagets totala värde samma som nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden. Lägre stabilitet i kassaflöden ökar risken och sänker därför transaktionsvärdet.

En stabil historik med jämn omsättning och vinst ger köpare och dess finansiärer trygghet, vilket skapar en grund för högre värdering. Med mer stabilt inkommande kassaflöden kommer även den önskade stabiliteten. Genom att teckna avtal som ger bindande intäkter, till exempel med förskottsbetalade abonnemang, skapas en stark grund för tillförlitliga kassaflödesprognoser, vilket kan bidra till högre multiplar i en framtida multipelvärdering.

Om du kan förutspå framtida efterfrågan med större säkerhet blir det lättare att skapa tillförlitliga kassaflödesprognoser. Att skapa ett flöde av återkommande intäkter genom en utarbetad inkomstmodell ökar förutsägbarheten över tid och kan öka företagets värde. Utöver att minska företagets risk kommer det även minska den osäkerhet som köpare och säljare står inför i försäljningsprocessen. Om företaget inte utvecklas i takt med prognosen under processens gång kan det uppstå problematik då både köpare och dess finansiärer till stor del baserar sin värdering och intresse på just prognoserna.

Marknadsmässiga resultat- och balansräkningar

Ofta finns det poster i resultat- och balansräkningen som förbättrar eller försämrar företagets resultat utan att vara marknadsmässiga eller del av själva verksamheten. Detta kan ta form av att företagaren tar ut högre lön än marknadsmässigt och belastar verksamheten med kostnader som inte är hänförliga till kärnverksamheten. Vid ett ägarskifte måste den finansiella rapporteringen justeras för att få ett mer rättvist värde på företaget, ett marknadsvärde. Som företagsägare borde man ställa sig själv frågan; vad är marknadsmässigt och normalt i den dagliga verksamheten? En köpare kommer vilja veta hur bolagets finansiella status ser ut justerat för eventuella poster som inte behövs i kärnverksamheten.

På samma sätt som resultatet kan belastas negativt kan balansomslutningen vara för hög på grund av inskrivna tillgångar som inte används i verksamheten. Det kan röra sig om bilar, travhästar, fastigheter och annat som till stor del brukas privat av ägaren men som står på företaget.

Vid den här tidpunkten är det även i hög tid att se över lagret. Hur ser rutinerna för lagerhanteringen ut? Om det inte finns något automatiskt system är det första steget att göra en grundlig inventering och säkerställa att lagervärdet stämmer överens med marknadsvärdet. Är det någon vara som inte längre är i brukligt skick eller som sjunkit i värde behöver lagret justeras för inkurans. Just lagret brukar vara en vanlig diskussionspunkt vid ett ägarskifte. Det kan vara att köparen inte önskar vissa delar av lagret, dels på grund av avtal med andra leverantörer men också på grund av egna varumärken. 

Sammanfattningsvis är det viktigt att de justerade resultat- och balansräkningarna återger det marknadsmässiga värdet, utan något som belastar företaget utanför dess rimliga ramar. Helt enkelt vad en potentiell köpare kan förvänta sig av företagets framtida intäkter och kostnader samt att begränsningar i lagervärdet tas i beaktning för vissa typer av köpare.

Skapa en bra bolagsstruktur

Köpare eftersträvar bolag och bolagsstrukturer som är lätta att förstå, överblicka och följa. Det är viktigt att utomstående personer lätt kan se hur företaget presterar utan påverkan från koncern eller dotterbolag.

Strukturera resultaträkningen så att det går att mäta resultat på olika affärsområden och produkter. Att endast ha ett konto för "intäkter" när företaget säljer olika typer av produkter, skapar inte den överblick på intäktssidan som en köpare önskar. Genom att skapa en bättre överblickbarhet går det att hitta och eventuellt avveckla ej lönsamma affärsområden, geografiska marknader och försäljningskanaler. Återigen är det viktigt att justera resultat- och balansräkning för att visa marknadsmässiga resultat.

Förstå och nyttja förvärvssynergier och utvecklingspotential

Att hitta rätt köpare och förstå hur dessa tänker är A och O. Köparen måste se ett värde i företaget och oftast sker det genom uppfattade synergier mellan verksamheterna. Kan ditt företags framtida kassaflöden bli större genom förvärvet med hjälp av köparens befintliga system, kunder, struktur och skattestrategi finns det tillräcklig anledning för att köparen att kunna möta marknadsvärdet eller till och med överstiga det.

En välformulerad och genomarbetad strategisk plan kan förstärka köparens bild av företaget. Med hjälp av en kombination av strategisk plan och prognoser kan du förmedla en framtidsbild av företaget som tar stöd i både kvantitativa och kvalitativa grunder, vilket gör det lättare för företaget att förstå och tro på. I de mest lyckade ägarskiften vi har upplevt har en hörnsten varit bra och trovärdig prognos om framtiden tillsammans med en plan kring den.

Undersök konkurrens- och branschutveckling

Det är viktigt att som företagsägare ha en övergripande förståelse för hur de underliggande krafterna i marknaden verkar. Det går att kolla på flera olika omvärlds- och konkurrensfaktorer som hur stor eller liten inträdesbarriären är, om det finns kommande lagkrav som påverkar branschen, hur digitalisering kan skriva om landskapet och mycket mer. Det finns flera olika vanligt använda modeller såsom Porters femkraftsmodell, PESTLE-analys och SWOT, som tillsammans kan skapa en tillräckligt heltäckande bild av landskapet. 

Alla händelser som uppkommer av yttre orsaker, exogena faktorer, går inte alltid att påverka men att ha vetskap om dessa ger ett bättre strategiskt utgångsläge, både för nuvarande ägare och för framtida ägare. Kan man förklara dessa för en köpare vinner man förtroendekapital som allt som oftast leder till en bättre affär.

Omvandla humankapital till strukturkapital samt minska ägarberoendet

Vid en försäljning hanteras risker i human- och strukturkapitalet ofta genom en säljrevers eller tilläggsköpeskilling. Med detta menas att risken fördelas mellan köpare och säljare genom olika typer av villkorade senareläggningar i köpeskillingen. Köparen har alltid ett undertag av information i affären och genom olika avtalade villkor kan denne säkerställa sig om att företaget uppnår det som utlovats innan transaktionen. För att minska riskerna att i efterhand dras med förluster från avtal som inte hålls, är det viktigt att förebygga riskerna tidigt.

Personberoendet kan byggas bort genom bra rutiner, standardiserade arbetssätt och lättförståeliga styrdokument i verksamheten. Samma tankesätt gäller även för ägare. Om företaget är alltför beroende av ägaren blir det svårt att nå ett ägarskifte. Det kan motverkas genom att tillsätta externa personer som inte berörs av försäljningen. Nya ägare kan då vara försäkrade om att företaget kommer fungera och verka som innan transaktionen. Om den säljande parten sitter som VD, i styrelsen eller i andra nyckelpositioner är det en bra idé att börja fundera på nya personer att ta dessa platser.

Ledordet i omvandlingen är att bygga in så mycket värde i företaget som möjligt. Målet är att göra företaget oberoende av specifika personer, alltså att ingen kunskap och inga kontakter försvinner med förändring i personalen. Vad är det som potentiellt kan gå ut genom dörren är ett bra tankesätt. 

Säkerställ nyckelpersoners fortsatta engagemang

Ett stundande ägarskifte kan göra anställda oroliga och sänka moralen. Organisationen måste arbeta proaktivt för att upprätthålla medarbetarnas förtroende. Det finns flera åtgärder företaget kan göra för att minska förlusten av nyckelpersonal. För det första är det viktigt att kartlägga personalen efter deras vikt för företagets fortsatta framgång tillsammans med risken att de lämnar. Utifrån denna information kan skapas finansiella och icke finansiella incitament som kan skräddarsys efter person och behov.

Finansiella incitament är det vanligaste och på många sätt mest effektiva verktyget för att försäkra personalens kvarvarande inom företaget. Det förhindrar att personalen börjar se sig om efter andra möjligheter men minskar även risken från att konkurrenter lockar över nyckelpersonal till sig. Denna typ av incitament kan dock bara börja bygga den lojalitet som kan säkerställa det fortsatta engagemang som krävs.

Mer icke finansiella incitament krävs för att de anställda ska förbli motiverade över lång sikt. De måste känna att organisationen respekterar och stöder dom för att fortsätta vara lojala, nöjda och villiga att arbeta hårt även efter de finansiella incitamenten avverkats. Vid organisatoriska förändringar bör företaget lägga fokus på tre pelare som skapar de rätta förutsättningarna för en långsiktig lojalitet:

  • Använd starkt ledarskap för att minska osäkerheten bland medarbetarna.
  • Var tydlig och tillhandahåll information om ägarskiftet. Det är viktigt att intentionen om att ett ägarskifte når alla nyckelpersoner i företaget och försäkra om att en stark part kommer ta bolaget till nästa nivå.
  • Fortsätt personalens utvecklingsarbete för att visa fortsatt intresse i att investering i deras kunskap.

Ordning och reda innan överlämning

Det är vanligt att stöta på hinder mitt i due diligence-fasen. I den utförliga företagsbesiktningen kommer problem hittas om det finns några att hitta. Potentiella köpare kommer efterfråga stora mängder information och för att minska friktionen är det viktigt att ha den nära till hands. En köpare kan exempelvis vid en due diligence vilja ha information om hur intäkterna fördelas per affärsområden, hur leverantörsavtal är utformade, försäljningsfördelning mellan kunder och mycket annat. Att inte kunna få fram information alls eller i rimlig tid kan få en köpare att backa. När företaget tas ut på marknaden är det alltså av största vikt att vara väl förberedd.

Problemen som uppkommer i en besiktning går oftast att lösa, men inte i en långt gången försäljningsprocess där tid är en bristvara. Genom att åtgärda de fel och besvara de frågetecken som kan tänkas uppkomma i due diligence-processen ökar det chanserna att lyckas samtidigt som nästkommande moment i försäljningen påbörjas med bättre förtroende mellan köpare och säljare. Att redan innan försäljningsprocessen undersöka företaget med en förberedande due-diligence checklist minimerar risker och problem som i skarpt läge annars hade kunnat omintetgöra hela affären.

Förstå vad köparen söker

Sammanfattningsvis gäller det att få en så objektiv syn av företaget som möjligt och samtidigt förstå vad en potentiell köpare värdesätter i företaget. Vissa lite mer allmänna principer har tagits upp som skapar ett högre värde på företag generellt. Försök styra verksamheten mot högre stabilitet för lättare prognostisering. Se till att verksamheten inte belastas av sådant som inte hör till verksamheten. Gör det lätt för andra att förstå företaget, dess bolagsstruktur och hur verksamheten kan utvecklas i framtiden. Förstå och förmedla konkurrens- och marknadssituationen. Se till att inte vara personberoende, och framförallt, ha ordning och reda.

Självklart finns det otroligt mycket mer att göra för ett ökat företages värde. Dessa var några av de åtgärder som vi i praktiken inte sett lika mycket som vi hade velat hos företag, samtidigt som de är applicerbara i näst intill alla slags verksamheter. Undrar du hur du kan öka värdet på just er verksamhet? Kontakta oss


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×