Hur rörelsekapitalet påverkar vid en företagsvärdering

Om ditt företag har bundit mycket kapital i rörelsekapitalet blir det inte bara svårt att finansiera tillväxt, även möjligheten för utdelning begränsas och en potentiell köpare får svårare att finansiera förvärvet.


Det är inte helt självklart vad som utgör rörelsekapitalet, hur det påverkar företaget vid en försäljning och vad man kan göra för att påverka det. Vi ska försöka ge en inblick i vad du som företagsägare bör veta om rörelsekapitalet samt tänka på om du överväger att i framtiden sälja ditt företag.

Rörelsekapitalet är en viktig investering i företag som likt de materiella tillgångarna inte kan likvideras omedelbart. Det är viktigt att förstå hur rörelsekapitalet påverkar företagets kassaflöde över tid, som även har en central betydelse i företagets värde vid en värdering. Genom att se över kundavtal, leverantörsavtal och lagernivåer kan verksamheten minska de resurser som behöver låsas upp i rörelsekapital och istället delas ut.

Rörelsekapitalets olika beståndsdelar har olika stor betydelse i en företagstransaktion:

 • Kassa – de likvida tillgångar som finns i företaget. I vissa beräkningar av rörelsekapitalet räknas kassan inte med alls, eller endast med den del som behövs i den dagliga verksamheten. Ur ett värderingsperspektiv hålls kassan oftast utanför beräkningen av rörelsekapitalet.
 • Kortfristiga fordringar - representerar bland annat kundernas innestående kortfristiga skuld till företaget. Dessa rör sig åt samma håll som förändringar i intäkter, vilket medför att posten kommer vara högre under mer intensiva perioder och vice versa.
 • Lager – är det kapital som företaget bundit upp i produkter. Lagrets storlek bestäms främst genom osäkerhetsfaktorer i efterfråga och leverans vägt mot kostnaden att hålla lagret.
 • Kortfristiga skulder – är de icke räntebärande skulder företaget har, bland annat till leverantörer. På samma sätt som fordringarna rör sig skulderna i samma riktning som försäljningsnivåerna, vilket innebär att högre försäljning ofta medför högre skuldnivå.

Definitionen av rörelsekapital kan variera beroende på huruvida likvida tillgångar räknas med och i så fall till vilken grad. I artikeln använder vi uttrycket som omsättningstillgångarna exklusive likvida medel (kassa) reducerat med de kortfristiga skulderna.

Rörelsekapital = Omsättningstillgångar - Kortfristiga rörelseskulder

Enligt denna definition är en låg eller till och med negativ rörelsekapitalbindning att föredra ur det ekonomiska perspektivet.

Vikten av låg rörelsekapitalbindning

Ur ett företags kassaflödesperspektiv blir omsättningstillgångarna något som påverkar kassaflödet negativt eftersom dessa måste finansieras med likvida medel. De kortfristiga skulderna blir istället en positiv post för kassaflödet som kan finansiera de kortfristiga tillgångarna. Det kan låta motsägelsefullt, men en negativ rörelsekapitalbindning är i många fall något att eftersträva. Ur ett värderingsperspektiv bör rörelsekapitalbindningen alltså vara så låg som möjligt.

uträkning rörelsekapital

I exemplet ovan är verksamhetens fordringar och lager helt finansierade av skulderna. Om rörelsekapitalbindningen är negativ innebär det att de kortfristiga skulderna finansierar den dagliga verksamheten (omsättningstillgångarna), vilket innebär att kassaflödet istället kan frigöras och delas ut till aktieägarna.

Resultatet av ett lågt eller negativt rörelsekapital blir att potentiella köpare med större enkelhet kan räkna på förvärvet och generellt sett ha bättre förutsättningar att erhålla extern finansiering. Som säljare innebär det att man kan attrahera flera intressenter och skapa möjligheter för ett högre transaktionsvärde i en framtida försäljningsprocess. Hög rörelsekapitalbindning innebär att tillväxt och omsättningsökning blir kostsamt då verksamheten måste binda mycket av kassan i omsättningstillgångar.

Hur rörelsekapitalet påverkar din företagsförsäljning

Eftersom företagsvärderingen sker tidigt i en försäljningsprocess kommer rörelsekapitalet med stor sannolikhet ändras under försäljningsprocessen. I många verksamheter fluktuerar rörelsekapitalet mycket över tid och det medför ändringar i företagets slutgiltiga värde som måste tas i beaktning. Det är därför vanligt att avtala om en framtida rörelsekapitalnivå baserad på historiska nivåer i förhandlingarna inför en försäljning.

Om nivån överskrids eller underskrids justeras detta in i transaktionsvärdet. På grund av rörelsekapitalets natur kommer det med största sannolikhet inte ha samma nivå som vid värderingen, vilket gör att transaktionsvärdet brukar justeras, antingen till köparens eller säljarens fördel. Målet med att avtala en bestämd rörelsekapitalnivå är att fastställa dess sanna värde och därigenom minska risken för att den manipuleras eller att företaget värderas fel.

4 tips till långsiktiga förbättringar i rörelsekapitalbindning

Företag kan relativt lätt göra förbättringar på kort sikt i rörelsekapitalbindningen genom att hålla inne betalningar, driva in fordringar och minska lagernivåer. Samtliga åtgärder kommer dock ha liten inverkan på företagets värde på lång sikt. För att få långsiktiga resultat som faktiskt gör någon skillnad, behövs ett mer systematiskt och metodiskt arbete med aktiva insatser från personal och ledning:

 • Förhandla om längre kredittider hos leverantörer
  Förlängda kredittiderna kan finansiera omsättningstillgångar och därigenom frigöra kapital. Leverantörerna vill förmodligen det motsatta och därför bör den mänskliga relationen vägas mot de finansiella vinsterna.
 • Skapa effektiva rutiner för kundfordringar
  Bra affärssystem och automatisering är en bra start för att sänka fordringarna utan att äventyra relationen till kunderna. Kortare ledtider mellan fordringar och betalningar kan även uppnås genom att uppmuntra till snabbare betalning, antingen genom kassarabatter eller fakturaavgifter.
 • Se över lagerhållning
  Lagernivå och produktionstakt är svåra att bestämma utan rätt verktyg. Med åren har det blivit lättare att övervaka och prognosticera efterfrågan med hjälp av digitala system och bättre integrering i produktionsleden. Med en mindre oförutsägbar efterfrågan kan även lägre nivåer av lager och säkerhetslager hållas medan önskad servicenivå bibehålls.
 • Mät och analysera
  Även om rörelsekapitalet optimeras vid en tidpunkt kommer det ständigt vara föränderligt. Över tid kommer det behövas ytterligare åtgärder, och just därför är det viktigt att bevaka hur det utvecklas över tid med hjälp av nyckeltal och analysprogram.

Inför ett framtida ägarskifte är det väldigt gynnsamt att i ett tidigt skede jobba med långsiktiga förbättringar i rörelsekapitalbindningen. Utöver att skapa ett mer attraktivt bolag i förvärvarens ögon och öka utdelningen, skapas även förutsättningar för ett mer stabilt ägarskifte.


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×