Due diligence roll i en företagstransaktion

Due diligence utförs för att minimera riskerna och säkrare kunna göra en värdebedömning inför ett företagsförvärv. Köparen vill veta så mycket som möjligt om målföretaget, dess möjligheter och eventuella problemområden så som skyldigheter, ansvarsförbindelser, rättstvister och mycket annat. Detta uppnås genom en due diligence, eller företagsbesiktning som det också kallas.


En due diligence skapar trygghet och förtroende mellan säljare och köpare genom att grundligt gå igenom finansiell information, legala dokument, skatterelaterade frågor och annan relevant information kring målföretaget inför ett potentiellt företagsförvärv. De analyser och slutsatser besiktningen mynnar ut i ger i förlängningen värdefull beslutsinformation vid förhandlingsbordet, underlättar en lyckad transaktion samt ökar möjligheterna för extern finansiering. Alla avvikelser från det som är sagt eller tidigare presenterats får konsekvenser. Ett exempel är när företaget inte utvecklas enligt prognoser som köparna fått tagit del av. Även om avvikelsen inte är stor påverkar detta beslut tagna i styrelser samt finansiärernas kreditkommittéer.

Besiktningen har inte någon fastställd standard, dess omfattning och utformning bestäms istället med hänsyn till den enskilda företagstransaktionen. Vanligtvis genomförs processen av ett konsortium bestående av utomstående rådgivare och interna resurser, oftast ägaren. Rådgivarna bidrar med djup kunskap om företagstransaktioner medan säljaren är den som på bästa sätt förstår sig på företaget.

 

Due diligence i försäljningsprocessen

Due diligence perioden är en av de mer kritiska perioderna i försäljningsprocessen. Säljaren tillsammans med rådgivarna måste vara förberedda inför all den efterfrågade informationen köparna kan tänkas vilja ha. Om de i detta skede får svårigheter att besvara den efterfrågade informationen är risken stor att köparna avstår från att vara med i den framtida budgivningen. Det är med andra ord oerhört viktigt att det säljande företaget är noga förberett och har all information på plats innan due diligence-processen inleds. Genom en så kallad förberedande due diligence kan säljaren öka sin kunskap om det egna företaget och därigenom höja sin beredskap inför prisförhandlingar och framtida avtalsutformning.

Vanligtvis påbörjas processen med en genomgång och eftersökning av allvarliga fel och ”röda flaggor”. Processen övergår sedan i ett mer omfattande tillvägagångssätt som inkluderar historik, nutid och prognosticerad framtid för att ge en helhetsbild av företaget. Due diligensen kan i vissa fall även ta upp mjuka värden som ger insikt i målföretagets struktur, verksamhet, konkurrenskraftighet, positionering, kultur, personal, leverantör- och kundrelationer samt framtida utsikter. Korrekt genomförd ger en due diligence en helhetsbild av företaget som kan möjliggöra och underlätta integrationen vid förvärvets slutförande.

 

Due diligence hjälper företagstransaktionens genomförande på flera olika sätt:

  1. Även med de bästa intentionerna kan finansiell information inom företaget vara ofullständig eller felaktig. Oavsett om det beror på den mänskliga faktorn eller på systemfel kan dessa identifieras för att undvika framtida avtalsmässiga eller skattemässiga bekymmer.

  2. Finansiella, organisatoriska eller legala risker inom företaget som tidigare varit konfidentiella uppdagas, vilket leder till att företaget blir lättare att bedöma ur ett rent objektivt perspektiv. I och med detta kan köpare och säljare närma varandra i synen på företagets värde.
  3. Förhandlingarna mellan parterna i transaktionsprocessen underlättas och rationaliseras i takt med att mer information kan användas i beslutsunderlaget. Köparen blir försäkrad om att tidigare uppvisade uppgifter stämmer överens med verkligheten.
  4. Brister kan identifieras och därmed garanteras i ett aktieöverlåtelseavtal mellan köpare och säljare. Allt för att undvika diskussioner efter genomförd affär.

Sammanfattat kan en väl genomförd due diligence ge en större insikt i målföretaget och skapa möjligheter för en mer transparent bedömning av potentiella risker och möjligheter med förvärvet. De förebyggande åtgärderna lägger grunden för en framgångsrik affär på både lång och kort sikt.

Innan ägarskiftet börjar planeras är det därför viktigt att genomföra en förberedande due diligence för att öka möjligheterna för att lyckas längre fram och skapa en smidigare process när det väl gäller.


Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sidan. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Läs mer ×